Snappet

Doel van Snappet
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een Chromebook met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.
Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.
 
Hoe werken we met Snappet
De leerkracht geeft de instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven maken) doet de leerling via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.
De leerkracht kan via het dashboard van Snappet meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. Stel dat een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt, gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. Maar ook bij individuele kinderen kan de leerkracht meteen bijspringen en verlengde instructie geven.
Wij werken vanaf groep 4 met Snappet voor de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ieder kind heeft een tablet met het benodigde lesmateriaal. De leerkracht geeft tijdens het werken meteen feedback en stuurt waar nodig bij. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het ontwikkelen van hun basisvaardigheden en krijgen zo het onderwijsaanbod dat bij ze past. Als een leerdoel nog lastig is, dan krijgen de kinderen extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen kinderen meer uitdaging en kunnen ze verder werken. Daarnaast heeft elk kind zijn eigen werkpakket. In het werkpakket zitten leerdoelen die het kind nog niet beheerst en dus extra geoefend moeten worden.
De kinderen vinden het fijn om digitaal te werken, daarnaast zijn de leerresultaten omhoog gegaan.


 

Leerlingen aan het woord

"We hebben lieve juffen op school en ze leren ons heel veel."

"We leren om heel goed samen te werken en elkaar dan te helpen. We vinden het leuk om op de tablet te werken." - Leerlingen groep 4/5